Follow

Dzisiaj zachwyciłem się tym, jak Sourcehut ma w pięknie zdecentralizowany sposób rozwiązane followowanie ticketów. Kilknięcie przycisku “subscribe” powoduje przejście do klienta mailowego z automatycznie wypełnioną wiadomością, której wysłanie mnie subksrybuje na powiadomienia. Nie muszę zakładać żadnych kont a ni się uwierzytelniać. Kocham to. O taki Internet warto walczyć

(przykład do zobaczenia tutaj: todo.sr.ht/~cadence/bibliogram)

· · Web · 0 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!