Follow

Birdsite 

RT. Ostrzegam też przed podwyższoną ilością artefaktów kompresji na tych zdjęciach

RT @WIIHKrakow@twitter.com

⚠️Przedsiębiorca TEDi Sieć Handlowa Sp. z o.o. powiadomił o:

1⃣podwyższonej zawartości ołowiu w biżuterii - naszyjniku 3 kolory
➡️uokik.gov.pl/powiadomienia.php

2⃣podwyższonej zawartości bakterii w zabawce - wodnym wężu, zabawce gniotek
➡️uokik.gov.pl/powiadomienia.php

🐦🔗: twitter.com/WIIHKrakow/status/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!