Follow

Birdsite 

RT @mkljczk@twitter.com

4. Gdy zainstalujesz Mastodona jako PWA na swoim telefonie/komputerze, masz wygodny dostęp do skrótów do kilku akcji (działa na Chromium i pochodnych na Androidzie i Windowsie). To mój drobny wkład w tę wersję, poza tłumaczeniem oczywiście.

🐦🔗: twitter.com/mkljczk/status/134

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!